tài liệu Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2010 – 2020;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

I. Chương trình Hội nghị

II. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Các Phụ lục kèm theo:

– Phụ lục 1: Tổng hợp danh mục văn bản triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tp.hcm giai đoạn 2010 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020;

– Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổng hợp tình hình bổ sung vốn đầu tư phân cấp các xã thực hiện mô hình nông thôn mới

– Phụ lục 3: Bảng tổng hợp các tiêu chí đạt về xây dựng nông thôn mới tại 56 xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Bình quân số tiêu chí đạt trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020; Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM qua các giai đoạn;

– Phụ lục 4: Bảng tổng hợp tiêu chí đạt về xây dựng huyện nông thôn mới tại các huyện;

– Phụ lục 5: Bảng tổng hợp kết quả điều tra thi nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới năm 2019;

– Phụ lục 6: Giá trị GDP trong Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Năng suất lao động giai đoạn 2008 – 2018;

– Phụ lục 7a: Số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản;

– Phụ lục 7b: Hộ dân cư nông thôn và Hộ nông lâm ngư nghiệp 2011-2020, dự báo 2025, 2030.

III. Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua “Cả thành phố Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

IV. Báo cáo các Sở, Ban ngành thành phố Tổng kết đánh giá 10 năm vai trò hướng dẫn, triển khai và phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

1.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Báo cáo Tổng kết 10 năm MTTQ Việt Nam Thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 6/2019

2.Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Báo cáo tổng kết 10 năm về thực hiện công tác quy hoạch – Tiêu chí 1 của Chương trình tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3.Sở Giao thông: Tổng kết 10 năm công tác giao thông nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020

4.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Báo cáo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện tiêu chí số 13 trên địa bàn 5 huyện giai đoạn 2010 – 2020

– Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

– Báo cáo tổng kết phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu sơ kết ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

5.Sở Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo phát triển giáo dục nông thôn và kết quả thực hiện Tiêu chí số 05 về Trường học, Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo

6.Sở Văn hóa và Thể thao: Báo cáo Tổng kết đánh giá 10 năm vai trò hướng dẫn, triển khai và phụ trách các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020

7.Sở Công Thương: Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020

8.Sở Thông tin và Truyền thông: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 – 2020

9.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Báo cáo Tổng kết đánh giá 10 năm vai trò hướng dẫn, triển khai và phụ trách thực hiện các Tiêu chí, Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

10.Sở Y tế: Báo cáo Thực hiện “Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn” và tiêu chí Y tế trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

11.Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020

12.Sở Tư pháp: Báo cáo tổng kết đánh giá, công nhận và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cương khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

13.Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Báo cáo Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”(Giai đoạn 2009 – 2019)

14.Bộ Tư lệnh Thành phố: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020

15.Công an Thành phố: Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2010 – 2020)

V. Báo cáo tham luận của các đơn vị thực hiện Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

1.Báo cáo của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về chung sức xây dựng nông thôn mới;

2.Báo cáo của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại các xã thuộc huyện Bình Chánh giai đoạn 2010 – 2020.

VI. Báo cáo tham luận của các huyện.

1.Báo cáo của huyện Củ Chi về hoạt động giám sát đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới của Ban giám sát đầu tư cộng đồng;

2.Báo cáo của huyện Hóc Môn về công tác vận động người dân tham gia hiến đất mở rộng đường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hóc Môn;

3.Báo cáo của huyện Bình Chánh về Công tác phối hợp các đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2010-2020;

4.Báo cáo của huyện Nhà Bè về công tác chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nhà Bè;

5.Báo cáo của huyện Cần Giờ về các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ;

6.Báo cáo của xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn về xây dựng và triển khai đề án duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

VII. Báo cáo tham luận của Hợp tác xã.

1.Báo cáo tình hình hoạt động HTX Hoa lan Huyền Thoại huyện Củ Chi;

2.Báo cáo của HTX Mai Hoa huyện Hóc Môn về việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động tại điạ phương;

3.Báo cáo của HTX Hiệp Thành xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè về xây dựng mô hình HTX Nông nghiệp tiên tiến, hiện đại giai đoạn 2016 – 2020;

4.Báo cáo của HTX Thủy sản và Dịch vụ Duyên Hải xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ.

VIII. Báo cáo tham luận của các hộ dân hiến đất, vật kiến trúc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

1.Báo cáo của hộ dân Bùi Văn Đèo xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi về thực hiện công tác hiến đất làm công trình giao thông , thủy lợi trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng giai đoạn 2010 -2020;

2.Báo cáo của hộ dân Nguyễn Văn Ao xã Đông thạnh huyện Hóc Môn về hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, thực hiện chung sức xây dựng xã nông thôn mới;

3.Báo cáo về Ban phát triển ấp 4A xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh về vận động, huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn mới;

4.Báo cáo của hộ dân Nhữ Ngọc Ẩn xã Long Thới huyện Nhà Bè về chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua công tác tự nguyện hiến đất để xây dựng tuyến nội đồng và hẻm 348

******