Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 2678-QĐ/TU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các Quyết định bổ sung, điều chỉnh của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới trong từng thời gian. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao.
  2. Xây dựng, triển khai, kiểm tra việ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu, yêu cầu, tiêu chí của Trung ương, sát hợp với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.
  3. Tổ chức quán triệt tạo chuyển biến nhận thức trong nội bộ Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố và tuyên truyền nâng cao sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, dân cư nông thôn về xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thắng lợi chương trình.
  4. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

 1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ban Chỉ đạo trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chủ trì và kết luận các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

b) Quyết đ%E