1. Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020
 2. Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016-2020;
 3. Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí về Hộ gia đình – Ấp – Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;
 4. Công văn số 9400/VP-KT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ;
 5. Công văn số 3938/UBND-KT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện xây dựng các chuyên đề và đề án, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 6. Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa – văn minh đô thị” giai đoạn 2017 – 2021;
 7. Công văn số 3453/UBND-KT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội;
 8. Công văn số 3276/UBND-KT ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
 9. Công văn số 3060/UBND-KT ngày 20 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ;
 10. Công văn số 2457/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung , đẩy mạnh tiến độ xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các huyện, các xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020;
 11. Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021;
 12. Công văn số 1180/UBND-KT ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng các mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020;
 13. Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh;
 14. Kế hoạch số 7693/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020;
 15. Kế hoạch 7663/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông tôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020;
 16. Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh;
 17. Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020;
 18. Công văn số 5293/UBND-KT ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 19. Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020;
 20. Công văn số 4452/UBND-KT ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;
 21. Kế hoạch số 3778/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2016-2020;
 22. Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020;
 23. Công văn số 266/VPĐP-NV ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố về xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020;
 24. Công văn số 5586/VP-CNN ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016-2020;
 25. Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020;
 26. Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;
 27. Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020;
 28. Quyết định số 5992/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh;
 29. Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Thành lập Văn phòng Điểu phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh;
 30. Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020;
 31. Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 32. Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2020;
 33. Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu chí cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 34. Công văn số 877/UBND-CNN ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;
 35. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định xét công nhận và công bố huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 36. Công văn số 5649/UBND-CNN ngày 30 tháng 10 năm 2014 về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;
 37. Các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về việc rà soát quỹ đất trên địa bàn các huyện để xây dựng phương án tạo vốn xây dựng nông thôn mới:
  + Công văn số 3382/UBND-CNN ngày 13 tháng 7 năm 2012;
  + Thông báo số 115/TB-VP ngày 22 tháng 02 năm 2013.
  + Thông báo số 704/TB-VP ngày 03 tháng 9 năm 2014
 38. Thông báo số 534/TB-VP ngày 04 tháng 7 năm 2014 Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm tại cuộc họp về kết quả rà soát quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới;
 39. Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014 về bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 40. Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020;
 41. Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, về trợ cấp cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và phụ cấp đối với ấp, tổ nhân dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới;
 42. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố, về ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
 43. Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020 và Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020;
 44. Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, về bố trí cán bộ thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
 45. Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”;
 46. Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012, phê duyệt “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2012 – 2020”;
 47. Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012, phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng 2020”;
 48. Kế hoạch số 5785/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”;
 49. Công văn số 2349/UBND-CNN ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ”thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới”;
 50. Công văn số 2974/VP-CNN ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ”thực hiện đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới”;
 51. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X;

 

 

 

 

 

10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế ho%E