1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ban Chỉ đạo trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chủ trì và kết luận các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

b) Quyết định các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; phân công và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

c) Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới sát hợp với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

d) Ủy quyền cho các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban khi cần thiết.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm xử lý công việc của Thường trực Ban Chỉ đạo và thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền; giúp Trưởng Ban điều hành, giải quyết, quyết định công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến các đề án xây dựng nông thôn mới.

b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và về kinh tế – văn hóa – xã hội trong các đề án xây dựng nông thôn mới.

c) Chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh các đề án nông thôn mới, các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trong xây dựng mô hình nông thôn mới.

d) Quyết định ban hành quy trình công nhận và quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

3. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban:

a) Là đầu mối phối hợp với các sở – ngành và các huyện trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án; phát hiện, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới.

b) Chỉ đạo lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra liên ngành về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án, kế hoạch trên từng địa bàn.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở – ngành và các huyện thực hiện các dự án trong đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã.

d) Giúp Phó Trưởng Ban Thường trực trực tiếp giải quyết một số nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban ủy quyền.

đ) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

4. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Tổ chức nắm sát nhu cầu, nguyện vọng, tình hình đời sống nhận thức, tư tưởng nông dân; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, xã phổ biến, tuyên truyền vận động tất cả nông dân nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển Hội Nông dân ở cơ sở vững mạnh đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân theo ngành nghề, theo nhu cầu sản xuất – kinh doanh; phối hợp thực hiện Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Đồng chí Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác quy hoạch nông thôn mới cho các xã đạt chuẩn theo tiêu chí của Trung ương, sát hợp với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt; đảm bảo thời gian theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo (bao gồm: phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp; dự báo tiềm năng và định hướng phát triển; quy hoạch không gian tổng thể toàn xã; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng; mẫu nhà ở nông thôn theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…).

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng các tiêu chí quy hoạch và phát triển theo quy hoạch đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí quy hoạch của xã.

6. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban phân công.

b) Phụ trách công tác nông nghiệp, thủy lợi, nước sạch của các xã điểm theo tiêu chí của Trung ương và Thành phố.

c) Đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

d) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các Sở, ngành, các huyện và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập tiêu chí, đề án, điều chỉnh đề án nông thôn mới trình Ban Chỉ đạo phê duyệt để triển khai thực hiện.

đ) Tổ chức khảo sát đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về thủy lợi, hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập của nhân dân từng xã. Chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành (với các sở – ngành chức năng, đoàn thể liên quan) kiểm tra, đánh giá, tham mưu Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trong từng giai đoạn.

e) Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm; chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo huyện, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã.

f) Chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu với Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện để các huyện, xã tham khảo, học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

g) Chủ trì thực hiện Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy huy động nguồn lực, chung sức xây dựng nông thôn mới.

h) Lập kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc hàng năm và quản lý việc thu, chi nguồn kinh phí trên theo đúng quy định.

7. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Theo dõi, phối hợp với các huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở các xã, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Đảng bộ xã, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên các xã xây dựng nông thôn mới nhằm lãnh đạo thực hiện tốt đề án xây dựng nông thôn mới.

c) Chủ trì khảo sát, đánh giá các nội dung cơ sở đảng và đảng viên tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định về Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “ trong sạch, vững mạnh”.

8. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Theo dõi, phối hợp với các huyện ủy, các ủy viên Ban Chỉ đạo nắm sát tình hình tư tưởng, nhận thức trong Đảng bộ, nhận thức, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, điều tra dư luận xã hội; tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân hiểu đúng và đủ chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, về mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn thành phố; phát hiện, đề xuất giải quyết các vấn đề tư tưởng phát sinh trong quá trình thực hiện.

9. Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Theo dõi, phối hợp với các huyện ủy, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc nắm sát nhu cầu, nguyện vọng, vấn đề bức xúc của nông dân, các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò các tổ chức chính trị – xã hội tại các xã, tổ chức vận động nhân dân tự giác tham gia các phong trào hành động cách mạng, huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thành công chương trình này; củng cố, phát triển các tổ chức chính trị – xã hội ở từng ấp; tập hợp nông dân và các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức chính trị – xã hội.

c) Chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về nội dung các đoàn thể tổ chức chính trị của xã theo quy định (chỉ tiêu 18.4 Tiêu chí số 18 về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

10. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Theo dõi, kiểm tra công tác lãnh chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của các cấp ủy Đảng. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy Đảng thực hiện công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị để lãnh chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, chất lượng. Hướng dẫn công tác tăng cường giám sát, kiểm tra của cấp ủy Đảng.

11. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách tổng hợp công tác của Ban Chỉ đạo và thực hiện công tác nghiệp vụ văn phòng.

c) Tham mưu Ban Chỉ đạo định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện các Đề án xây dựng nông thôn mới, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý.

12. Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách tổng hợp các báo cáo Ban Chỉ đạo trên cơ sở báo cáo của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; giúp đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến các đề án xây dựng nông thôn mới.

c) Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo định kỳ kiểm tra việc thực hiện các đề án, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý.

13. Đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên Ban chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Tổ chức nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng, đời sống nhân dân ngoại thành; phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra Mặt trận Tổ quốc các huyện, xã vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào để thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển tổ chức mặt trận Tổ quốc xã, từng ấp vững mạnh.

c) Tham mưu gắn kết các nội dung xây dựng nông thôn mới vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để vận động nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.

14. Đồng chí Bí thư Thành đoàn thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Tổ chức nắm sát tình hình nghề nghiệp, việc làm, đời sống, nhận thức, tư tưởng của thanh niên nông thôn; chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các huyện, xã đổi mới, tăng cường phổ biến tuyên truyền, vận động đoàn viên, đội viên, thanh niên nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội thanh niên ở xã, ấp vững mạnh, đa dạng hóa và nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên vào các loại hình đa dạng theo nghề nghiệp, nhu cầu hoạt động sản xuất- kinh doanh, văn hóa, thể dục, thể thao, …; phối hợp thực hiện Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Tổ chức nắm sát tình hình đời sống, nhận thức, tư tưởng hội viên Cựu chiến binh; chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện, xã đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và gia đình nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở vững mạnh.

16. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Tổ chức nắm sát tình hình đời sống, nhận thức, tư tưởng phụ nữ ngoại thành; chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, xã đổi mới, tăng cường phổ biến tuyên truyền vận động hội viên và gia đình hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ ở xã, từng ấp vững mạnh; đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ nông thôn, nâng cao chất lượng và tỷ lệ tập hợp, phối hợp thực hiện Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ủy biên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho các xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí của Trung ương, sát hợp đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt; trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến việc ghi vốn và cấp vốn kịp thời nhằm thực hiện các đề án tại các xã hàng năm theo tiến độ của Chương trình.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng các hạng mục đầu tư của đề án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện; kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót (nếu có) đảm bảo tuân thủ đúng quy định về đầu tư, xây dựng.

18. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Chuẩn bị nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho các xã điểm đạt chuẩn tiêu chí của Trung ương, sát hợp đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã thực hiện công tác quản lý tài chính của Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót (nếu có); đảm bảo tuân thủ đúng quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài chính.

19. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác chính sách lao động nông thôn, giải pháp nâng cao thu nhập bình quân đầu người/năm phấn đấu đạt tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo; cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản xuất cho các xã đạt chuẩn tiêu chí của Trung ương, sát với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí về lao động, dạy nghề, việc làm và hộ nghèo đạt chuẩn nông thôn mới.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo của xã.Trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí “Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên” cho các xã.

20. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn tiêu chí của Trung ương, sát hợp đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng các tiêu chí chất lượng, số lượng cán bộ và cơ cấu tổ chức đạt chuẩn nông thôn mới để triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về nội dung cán bộ đạt chuẩn của xã.

21. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác y tế, bảo hiểm y tế; xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí của Trung ương, sát với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện tiêu chí y tế đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn các tiêu chí về y tế của xã.

22. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác giáo dục – đào tạo các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp và giáo dục thường xuyên; xây dựng xã hội học tập; phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phụ trách công tác đào tạo cho lao động nông thôn theo tiêu chí của Trung ương, sát hợp đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện tiêu chí Giáo dục – đào tạo đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn các tiêu chí về giáo dục của xã.

23. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác quản lý đất đai đúng quy hoạch, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch; thu gom, xử lý chất thải tại các xã đạt chuẩn tiêu chí của Trung ương, sát với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí môi trường của xã theo quy định của pháp luật.

24. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách các công trình xây dựng cơ bản, nhà ở dân cư cho các xã đạt chuẩn tiêu chí của Bộ Xây dựng, sát với đặc thù vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập danh mục các công trình xây dựng cơ bản đạt chuẩn; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư của xã.

25. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác giao thông nông thôn (đường trục xã, liên xã; đường trục ấp, liên ấp; đường trục tổ, liên tổ; đường hẻm, đường trục nội đồng); ban hành hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định các tiêu chí kỹ thuật, cùng hướng dẫn, gửi các mẫu đường giao thông nông thôn phù hợp với tiêu chí giao thông của Bộ Tiêu chí quốc gia về giao thông nông thôn, hướng dẫn của Bộ Giao thông – Vận tải và phù hợp với điều kiện đặc thù vùng nông thôn thành phố; đặc biệt chú trong cây xanh (đường giao thông, bảo việ đường giao thông có sông, rạch, kênh).

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình giao thông của Đề án; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí giao thông trên địa bàn xã.

26. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác hạ tầng kinh tế – kỹ thuật hệ thống điện đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; chợ nông thôn (hoặc siêu thị, hoặc cửa hàng tiện ích), và tổ chức tiêu thụ sản phẩm các xã nông thôn mới đạt tiêu chí Trung ương, phù hợp vùng nông thôn thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn các tiêu chí liên quan của đề án; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí chợ và tiêu chí điện của xã.

27. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác văn hóa, thể thao và du lịch; cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa cơ sở cho các xã đạt chuẩn tiêu chí của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, sát hợp vùng nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp cùng các huyện, xã; các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc ở ngoại thành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn các tiêu chí về văn hóa của xã.

28. Đồng chí Phó Giám đốc Sở thông tin và truyền thông thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Thông qua công tác quản lý về báo chí, thúc đẩy các cơ quan báo chí thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, mô hình tốt, cách làm hay đến nhân dân thành phố.

c) Hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí về bưu điện, điểm truy cập internet đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức kiểm tra thường xuyên, khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí bưu điện của xã, sát hợp đặc thù nông thôn của thành phố là đô thị đặc biệt.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân.

đ) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các sàn giao dịch nông – thủy – hải sản; hệ thống thông tin về thị trường, nguồn gốc thực phẩm, quy định về đảm bảo an toàn nông – thủy – hải sản, hệ thống logistics, hệ thống quảng bá thương hiệu cho sản phấm nông nghiệp của thành phố.

29. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng và thực hiện các tiêu chí liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đề án nông thôn mới các xã; tăng cường lực lượng, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh trật tự địa bàn nông thôn, nhất là vùng đô thị hóa.

c) Tổ chức phổ biến, quán triệt, chỉ đạo Công an các huyện, xã nâng cao nhận thức và tích cực, chủ động tham mưu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; củng cố, phát triển lực lượng công an xã và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; tổ chức khảo sát, đánh giá và có văn bản công nhận đạt chuẩn về tiêu chí An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã.

30. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phối hợp Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện, xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phối hợp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả, chất lượng Tiêu chí 19 về An ninh trật tự xã hội được giữ vững tại các xã xây dựng nông thôn mới.

c) Phối hợp các Sở, ngành và các đơn vị liên quan, hỗ trợ các xã trong các lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo; xóa nhà tạm, đột nát, xây dựng đường giao thông,…

31. Đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chi nhánh thành phố, Ủy viên Ban chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vay vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới.

c) Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách tín dụng đối với những tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất, kinh doanh liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới.

32. Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách công tác hỗ trợ thành lập, hoạt động đối với các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại các xã trên địa bàn thành phố.

c) Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động các Hợp tác xã, tổ hợp tác và những tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố.

33. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch các huyện, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn mỗi huyện; thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và quyết định theo thẩm quyền trong thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện.

c) Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả và giám sát cộng đồng quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát hiện, đề xuất, kiến nghị thành phố điều chỉnh, bổ sung chính sách cho sát hợp trong quá trình thực hiện.

34. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan phát huy   tiềm năng du lịch ở các xã xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao thu nhập; thông qua các cơ sở dịch vụ du lịch, phối hợp nâng cao giá trị gia tăng của các cây trồng – vật nuôi phù hợp tại xã. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, phát triển nông nghiệp  sinh thái đô thị gắn với du lịch trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh.

35. Đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Phụ trách xây dựng, thiết kế các tuyến du lịch lữ hành ở các xã xây dựng nông thôn mới có cảnh quan, địa điểm và các nội dung liên quan phù hợp với ngành du lịch. Giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm cây trồng – vật nuôi của các xã phù hợp với ngành du lịch tại các cơ sở trực thuộc.”

36. Đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại  Sài Gòn, Ủy viên Ban Chỉ đạo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

b) Chủ trì, phối hợp với các xã, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường chuỗi liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào; có giải pháp cụ thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty tại các xã xây dựng nông thôn mới.

37. Đng chí Ch tch Hi đng qun tr Liên hip Hp tác xã Thương mi thành ph, y viên Ban Ch đo:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công

b) Chủ trì, phối hợp với các xã, huyện có giải pháp cụ thể hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố. Trong nguồn lực của Liên hiệp, chọn lọc, hỗ trợ cụ thể với mỗi huyện về xây dựng hợp tác xã tiên tiến, hiện đại.

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân cô

b) Chủ trì, phối hợp với các xã,