Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành

 1. Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
 2. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 thán 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2009”;
 3. Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
 4. Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã;
 5. Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23 thán 02 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thôn nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
 6. Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn;
 7. Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020;
 8. Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 thán 10 năm 2011 của liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;
 9. Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 thán 02 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định quản lý vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;
 10. Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, về sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
 11. Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12 thán 12 năm 2012 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
 12. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
 13. Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;
 14. Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn;
 15. Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
 16. Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về huy động vốn đóng góp của người dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
 17. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
 18. Quyết định số 1777/QĐ-BNN-KH ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;
 19. Công văn số 4626/BNN-KTHT, ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;
 20. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐTTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
 21. Quyết định số 4044/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020;
 22. Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2010 – 2020;
 23. Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
 24. Công văn số 1484/LĐTBXH-TCDN ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
 25. Công văn số 2075/BVHTTDL-VHCS ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới
 26. Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp;
 27. Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;
 28. Công văn số 5770/BNN-TCCB ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của Ban Nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân xã;
 29. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
 30. Công văn số 6977/BNN-VPĐP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tạm thời xét công nhận đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016-2017;
 31. Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020;
 32. Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;
 33. Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
 34. Chỉ thị 36/TC-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
 35. Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
 36. Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
 37. Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;
 38. Quyết định số 1804/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;
 39. Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Đề cương Đề án ‘Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;
 40. Quyết định số 2347/QĐ-BNN-VPĐP ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTG ngày 12 /01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

 

Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phê duyệt Đề cương Đề án ‘Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.