Archive

chuyên đề phát triển nông thôn 0 Comments

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 07/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn

tiêu điểm 0 Comments

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (Đến tháng 7 năm 2020)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH1. Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới (theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05

tin mới 0 Comments

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2020 KHU VỰC PHÍA NAM

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đội ngũ cán bộ quản lí chương trình OCOP các