1. Thông báo số 522-TB/VPTU ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại các buổi làm việc với một số sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố về tình hình phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố;
 2. Công văn số 628-CV/TU ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
 3. Thông báo số 424/TB-VPTU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy về kết luận của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Lễ ký kết hỗ trợ, phối hợp “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững và phát động Phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020;
 4. Quyết định số 831-QĐ/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy về thành lập Đoàn giám sát Ban Thường vụ Thành ủy;
 5. Công văn số 832/CV-BCĐTUCTXDNTM ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30 thán 12 năm 2016 cảu Thủ tướng Chính phủ;
 6. Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới;
 7. Thông báo số 280-TB/VPTU ngày 28 tháng 09 năm 2016 của Văn phòng Thành ủy về Kết luận của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy biên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tại buổi làm việc về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi;
 8. Kế hoạch số 02/KH-BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về Chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016;
 9. Kết luận số 332-KL/TU ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Thành ủy, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.
 10. Kết luận số 295-KL/TU ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới;
 11. Công văn số 1082-CV/TU 31/10/2014 ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;
 12. Công văn số 1853-CV/BCĐTUCTXDNTM ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới.
 13. Quyết định số 30-QĐ/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 28 tháng 3 năm 2104 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 01-QĐ/BCĐCTUVCTXDNTM ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, về Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy chế làm việc Ban Chải đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới;
 14. Công văn số 6263-CV/VPTU ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Thành ủy về nâng mức sàn kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương;
 15. Quyết định số 2678-QĐ/TU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới, và các Quyết định kiện toàn (Quyết định số 2973-QĐ/TU ngày 02 tháng 7 năm 2014; Quyết định số 3733-QĐ/TU ngày 12 tháng 02 năm 2015; Quyết định số 3943-QĐ/TU ngày 29 tháng 5 năm 2015; Quyết định số 252-QĐ/TU ngày 27 tháng 3 năm 2016; Quyết định số 540-QĐ/TU ngày 31 tháng 8 năm 2016; Quyết định số 798-QĐ/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017);
 16. Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22 tháng 8 năm 2012 về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị;
 17. Công văn số 166-CV/TU ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Thành ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 47-TB/BCĐNTM của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương;
 18. Công văn 750-CV/TU ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thành ủy về chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
 19. Công văn số 3044-CV/VPTU ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Thành ủy ”Về một số công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nông thôn thí điểm mô hình nông thôn mới”;
 20. Chương trình số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
 21.  

   

  Chương trình số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nôn

  Chương trình số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nôn